Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

8757 7ce4 500

October 06 2018

7795 c778
7791 00f5

October 05 2018

11:11
6881 235a 500

October 04 2018

6857 4025
6847 00d4
6839 a72b
6820 b0fa
nie odezwała się ani razu. nie znam przyczyny. być może obie boimy się odezwać. być może żadna z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. a może każda z nas jest zbyt dumna i nie chce wyjść na tę, która desperacko szuka kontaktu. może po prostu jej nie zależy? tak to już bywa. mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. a więc nie dzwonię.
— mlu.
czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— gjagielska.
6794 89e7
6787 12f3
6780 178f 500
6775 2642
6774 e8e1 500
6773 e903
6772 14a8 500
6755 c4a3 500
6754 fdfb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl