Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2019

August 02 2019

3015 82f8 500

July 30 2019

1281 c1d1
1279 83cd
1278 a27f
1110 3116 500
1108 d7ed 500
1106 ff3b
1105 71c6

July 29 2019

generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— dmasłowska.

July 08 2019

6059 449a 500
6058 1303 500
gwiazda. konstelacja. kosmos.

October 06 2018

7795 c778
7791 00f5

October 05 2018

11:11
6881 235a 500

October 04 2018

6857 4025
6820 b0fa
czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— gjagielska.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl